CZ | EN

Všeobecné obchodní podmínky

Tyto podmínky a pokyny jsou platné a závazné pro všechna představení a další akce, které pořádá společnost Giving Voice, s.r.o., se sídlem Rektorská 247/36, 108 00 Praha 10-Malešice zapsaná u Městského soudu v Praze pod spisovnou značnou C 202701 s IČ 29134781 (dále jen GV) bez ohledu na místo konání. Zakoupením vstupenky divák souhlasí s jejich kompletním zněním.

Změna programu, obsazení nebo termínu vyhrazena. Zakoupené vstupenky se nevrací ani nevyměňují.

Při zakoupení si zkontrolujte správnost všech údajů a především níže uvedené:

  • Vybrané představení
  • Termín
  • Cenu vstupenek

Na pozdější reklamace nemůže být brán zřetel.

Vstupné se vrací pouze v případě zrušeného představení.
V případě zrušení představení lze vstupenky vrátit či vyměnit za vstupenky na jiný termín, a to nejpozději 2 měsíce od původního data představení. V případě uhrazení vstupenky v internetovém obchodě (platební kartou, bankovním převodem) se nárok na vrácení vstupného uplatňuje emailem na adrese info@givingvoice.cz. V případě, že je představení zrušeno či přesunuto, nevzniká držitelům vstupenky žádné právo na kompenzaci za náklady spojené s cestou na představení, náklady na ubytování, ani žádné jiné náklady. Při změně či přesunutí představení se vstupenky vyměňují na jiný termín dle pokynů zveřejněných na internetových stránkách GV.

Zveřejněním mimořádných akčních nabídek nevzniká nárok držitelům dříve zakoupených vstupenek na kompenzaci.

Jakýkoliv cizí zásah na vstupence činí vstupenku neplatnou a jejímu majiteli nebude umožněn vstup do divadla ani žádná náhrada.

Po začátku představení není dovolen vstup do hlediště.

Držitel vstupenky se zavazuje dodržovat návštěvní řád divadla či jiného prostoru, ve kterém se dané představení či akce koná.

Držitel vstupenky dává bez jakýchkoliv nároků pořadateli i třetím osobám souhlas ke zhotovení a zveřejnění jakékoliv formy záznamu akce či záznamu v souvislosti s ní.

Pořizování audio-video záznamů v průběhu představení či akce je zakázáno.

Pořadatel si vyhrazuje právo na akci nevpustit osoby podnapilé, pod vlivem omamných látek nebo ohrožující průběh představení či akce a bezpečnost jeho návštěvníků.

Vstupenky jsou ceniny chráněné ochrannými znaky. Padělání, kopírování a pozměňování vstupenek je nepřípustné a trestá se podle zákona. Vstupenku je zakázáno dále prodávat.

GV neodpovídá za škody na zdraví nebo majetku návštěvníků divadla. Návštěvník je povinen respektovat pokyny personálu divadla.

Způsoby a podmínky prodeje vstupenek

  • Přímý prodej vstupenek jednotlivcům
  • Telefonické a e-mailové objednávky
  • Hromadné objednávky na fakturu
  • Internetový obchod GV – www.givingvoice.cz

V jedné internetové objednávce lze objednat maximálně 10 vstupenek z jedné e-mailové adresy nebo IP adresy. 1 zákazník nesmí využívat více e-mailových adres pro objednání vstupenek.

Internetový obchod GV nabízí zákazníkovi více možností platby vstupenek:

On-line rezervace s následnou platbou bankovním převodem a zasláním vstupenek e-mailem vpodobě elektronické vstupenky E-TICKET.
Na zákazníkem zadanou e-mailovou adresu přijde potvrzení o rezervaci vstupenek společně s rezervačním číslem a nezbytnými údaji pro úhradu vstupenek bankovním převodem.Po úhradě vstupenky bude do 48 hodin po připsání částky na účet GV vstupenka zaslána e-mailem v podobě elektronické vstupenky E-TICKET.

On-line platba prostřednictvím platebních karet VISA, VISA Electron, MasterCard a MasterCard Maestro. Po provedení platby bude vstupenka zaslána e-mailem v podobě elektronické vstupenky E-TICKET.

Pravidla pro používání elektronické vstupenky E-TICKET
E-TICKET je elektronická vstupenka vybavená QR/čárovým kódem, který slouží k ověření platnosti vstupenky a ověření nároku na vstup do divadla. Platnost vstupenky a jejího QR/čárového kódu se ověřuje speciálním čtecím zařízením. E-TICKET přestává platit po přečtení QR/čárového kódu a vstupenku již nelze dále použít.

Vstup do divadla bude umožněn pouze na základě té E-TICKET vstupenky, která bude předložena a zkontrolována čtecím zařízením jako první. Toto pravidlo platí i pro standardní papírové vytištěné vstupenky. Při jakémkoliv dalším předložení vstupenky nebo její kopie nebude k této předložené vstupence nebo její kopii přihlíženo a jejímu držiteli nebude umožněn vstup do divadla.

E-TICKET vstupenku si pečlivě chraňte, za její zkopírování, či jiné zneužití je zodpovědný zákazník sám. Giving Voice v tomto případě nenese žádnou zodpovědnost.

Upozornění:
E-TICKET vstupenka je zasílána/vydávána ve formátu PDF, k jejímu vytištění je nutno použít počítačový program určený k tisku dokumentu ve formátu PDF (např. Adobe Acrobat Reader).

Rozhodné právo a řešení sporů
Vztahy a případné spory mezi Giving Voice a zákazníky, budou řešeny výhradně podle práva České republiky a budou řešeny příslušnými soudy České republiky.
Případné spory lze řešit také mimosoudní cestou. V takovém případě zákazník může kontaktovat subjekt mimosoudního řešení sporu, kterým je například Česká obchodní inspekce či spor řešit on-line prostřednictvím k tomu určené ODR platformy.

Ochrana osobních údajů
Giving voice shromažďuje a uchovává poskytnuté osobní údaje, které o sobě poskytne zákazník (i potencionální) při nákupu vstupenky a užívání webových stránek www.givingvoice.cz. Osobními údaji ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, jsou informace o osobě zákazníka, na základě kterých jej lze přímo nebo nepřímo identifikovat. Osobní údaje jsou chráněny v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů. Giving Voice zpracovává osobní údaje následovně:
sbírá je pro pozdější využití, jako je např. odesílání zakoupených vstupenek, zasílání informací o změnách u akcí či vstupenek, umožnění vstupu zákazníka na akci, je-li to k zajištění účasti zákazníka na Akci potřebné;
uchovává osobní údaje za účelem vyhodnocení, udržení a zdokonalování vztahů se svými (potenciálními) zákazníky nebo pro vylepšování svých služeb a produktů;
sbírá osobní údaje pro jejich pozdější využití pro marketingové účely, výzkumy trhu nebo pro zasílání informací, které by mohly být pro (potenciálního) zákazníka zajímavé; zpracovává osobní údaje pro jejich využití v reklamě, newsletterech a dalších informacích v souladu s požadavky zákazníka nebo potenciálního zákazníka;
užívá osobní údaje pro získání provozních informací, vyvíjení produktů a služeb nebo dalších aktivit, které mohou podpořit obchodní postupy; užívá osobní údaje k uplatňování a provádění zákonných povinností.

Poskytnutím osobních dat Giving Voice, resp. nákupem vstupenky dává zákazník souhlas se zpracováním osobních údajů způsobem, který je popsán výše a se šířením obchodních sdělení Giving Voice, která mohou zahrnovat obchodní sdělení týkající se výrobků a služeb Giving Voice na e-mailovou či poštovní adresu uvedenou zákazníkem při nákupu vstupenky.

Zákazník je oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se zpracování svých osobních údajů pro marketingové účely a to na webové stránce www.givingvoice.cz nebo emailové adrese info@givingvoice.cz . Giving Voice je v takovém případě povinna bezodkladně ukončit zpracování těchto údajů pro tyto účely, vyjma účelů stanovených zákonem pro plnění zákonných povinností. Zákazník je rovněž oprávněn kdykoliv vyslovit nesouhlas se šířením obchodních sdělení elektronickými prostředky či poštou, a to na webové stránce www.givingvoice.cz nebo emailové adrese info@givingvoice.cz . Giving Voice je v takovém případě povinna bezodkladně ukončit zasílání obchodních sdělení elektronickými prostředky zákazníkovi.

Přenos dat mezi počítačem zákazníka a serverem Giving Voice je během nakupování vstupenek zabezpečen šifrováním pomocí protokolu SSL, a to za účelem ochrany přenášených dat.